ඔබගේ ව්‍යාපාරය සදහා online booking පද්ධතියක් ලබා ගැනීමට හේතු 6ක්

තාක්ෂණය දිනපතා දියුණුවෙමින් පවතින අතර බොහෝ ව්‍යාපාර වෙබ් අඩවි හරහා අන්තර්ජාලයට ඔවුන්ගේ පළමු පියවර තබා අවසන්. බොහෝ ව්‍යාපාරයන් තාක්ෂණය සමඟ ඉදිරියට යන බව අපට විශ්වාසයි. බොහෝ ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර සඳහා online booking පද්ධතියක් ලබාගැනීමට උනන්දු වන්නේ මන්දැයි ඔබ වරක් හෝ… Continue Reading →

5 Reasons to Take Your Business Online Today

This is not a mystery anymore but already the established norm. You’ve heard everyone say it. If you wanna go big, you need to go online. But even with all this going around, you are still not convinced. You are… Continue Reading →

EasyBooking announces its’ Gold sponsorship, for the Annual Conference of Organization of Professional Association of Sri Lanka

EasyBooking Pvt Ltd proudly announces its’ Gold sponsorship, for the 2018 Annual Conference of Organization of professional association of Sri Lanka, on 26th 27th September at Cinnamon Lakeside Colombo, that works with high-impact entrepreneurs and professionals to improve and grow… Continue Reading →

EasyBooking: ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට ලබාදෙන එදිනෙදා සේවා අවශ්‍යයතා කලින් වෙන් කරවා ගැනීමේ සේවාව

Online appointment booking සේවා කියන්නෙත් වර්තමානය තුළදී එලෙස තාක්ෂණික ලොව තුළ විශාල පෙරළියක් සිදු කරමින් තරඟකාරී ලොවකට හුරු වී සිටින අයට කාලය බොහෝ සෙයින් කාලය ඉතුරු කරවන තාක්ෂණික සේවාවක්. EasyBooking කියන්නෙත් අධික කාර්යබහුල දිවි පෙවෙතකට උරුමකම් කියන ඔබට ඔබේ එදිනෙදා… Continue Reading →

EasyBooking: ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන්ම සහ පහසුවෙන්ම ඇපොයින්ට්මන්ට්ස් වෙන් කරගන්නා ක්‍රමය

දෛනික සේවා ලබාගැනීමට රැඳීසිටීමේදී එක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු වසරකට පැය 50ක් පමණ නාස්ති කරන බව ඔබ දන්නවාද? මූල්‍යය සේවා, රාජ්‍යය සේවා, සෞඛ්‍යය සේවා, රූපලාවන්‍ය සේවා වැනි විවිධ වූ සේවාවන්  එයට අයත් වේ.මෙම ප්‍රශ්නයට සාර්ථක විසඳුමක් ලබාදෙමින් EasyBooking, 2016 වසර අගදී තම… Continue Reading →

EasyBooking: The fastest and easiest way of booking appointments in Sri Lanka

It is presumed that on average a Sri Lankan can lose up to 50 working hours per year on waiting time for core service offerings. These include finance, government services, healthcare, beauty and grooming, automobile, entertainment and much more services… Continue Reading →

How to book an appointment in 3 simple steps

1 Seek the type of service you require. Find accessible appointments at the time you desire.   2 Book your appointments in a split second. Tailor your service, merchant, and timeslot. 3 You’re ready to go! Simply show up for your… Continue Reading →

Top 6 secret on “How to not waste time”

Nowadays we all have the difficulty of keeping up with all our work schedule and deadlines, well fear not, for we have come up with some great tips to help you cut down on your time you waste. #1 TRY… Continue Reading →

Reasons to embrace an “Online Appointment Management System”

With the fast growing use of phones, and people always being busy with no time to waste, waiting in queue for hours can be a horrible experience, and missing out in what you love can be troublesome. With recent studies,… Continue Reading →

Your peace of mind is our top priority

Schedule online Customers love scheduling themselves anytime, anywhere in seconds Our statistics show that over 55% bookings are made outside business hours! Flexible business hour setting allow you to have complete control over your schedule You can control your business… Continue Reading →

« Older posts

Copyright 2020 © EasyBooking. All rights reserved

Up ↑